Privacyverklaring GC de Brug

(Versie: 1 mei 2018)

Introductie
GC de Brug geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze zorgverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciŽle doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze cliŽnten, bezoekers van de website, voormalige cliŽnten en wanneer u cliŽnt wil of wilde worden.


Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

GC de Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. GC de Brug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze zorgverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse persoonsgegevens die wij verwerken.

Gewone persoonsgegevens:

-        Voor- en achternaam, tussenvoegsel, voorletter(s)

-        Geslacht

-        Geboortedatum/geboorteplaats

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

-        BSN (burgerservicenummer)

-        Gegevens over gezondheid

-        Gegevens over seksuele geaardheid

-        Godsdienst of levensovertuiging

-        Verzekeringsgegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

GC de Brug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Het uitvoeren van de behandeling

-        Opstellen van het behandeldossier

-        Het afhandelen van uw betaling

-        Contact met u opnemen


GC de Brug verwerkt uw gegevens voor bovenstaande doelen op basis van een of meerdere onderstaande grondslagen:

-        Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

-        Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vůůr de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

-        Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Delen van uw gegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het afhandelen van de facturatie van patiŽnten. Hiervoor worden noodzakelijke gegevens gedeeld: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum/plaats en adresgegevens. Tevens wisselen wij persoonsgegeven uit met zorgverzekeraars indien uw behandeling onder verzekerde zorg valt. Wij wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit.

Overige verwerkers waar wij gegevens mee delen zijn ons EPD en Qualizorg/Reflectum (online vragenlijsten).
Deze partijen zijn gekwalificeerd als verwerker dus hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten om uw privacy te waarborgen.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht gegevens over behandelingen aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt en beheert deze gegevens. De NZa draagt ook zorg voor een veilig beheer van deze gegevens.

Tot slot kan ten behoeve van consultatie uw persoonsgegeven worden gedeeld met bijvoorbeeld collegaís in de gezondheidszorg en hieraan verwante instellingen, zoals bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Dit gebeurt alleen nadat u hiertoe schriftelijke toestemming hebt gegeven. De persoonsgegevens betreffen: voor- en achternaam, geboortedatum en gezondheid.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. GC de Brug blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan GC de Brug op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Daarbij proberen wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

GC de Brug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. U heeft hiervoor akkoord gegeven in de behandelovereenkomst tenzij door u uitdrukkelijk is verzocht dit te wijzigen. Dit is dan terug te vinden in de behandelovereenkomst.

Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliŽnt bij ons bent, wordt het dossier vernietigd. Wanneer u wel cliŽnt blijft bewaren wij uw gegevens uiteraard voor toekomstige behandelingen.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

GC de Brug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        We maken gebruik van beveiligingssoftware op al onze apparaten zoals een virusscanner en firewall.

-        Uw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL-certificaat.

Website en e-mail

Onze webhosting en mail is ondergebracht bij Active24. Deze providers kunnen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Als je contact via e-mail opneemt worden deze mails opgeslagen op de server. De providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. GC de Brug heeft een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Cookies
GC de Brug maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieŽn van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieŽn van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de zorgverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van GC de Brug. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieŽn van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. Tot slot heeft u het recht op verwijdering en vergetelheid. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Indienen verzoek

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onze contactgegevens vindt u onderaan in deze verklaring.Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens

GC de Brug
Lage Rijndijk 121
2315 JS Leiden
Nederland

Tel: †††††††††††††††† 0031(0)71-5221606
E-mail:†††††††††††† vanotten@gcdebrug.nl
Website:†††††††††† https://www.gcdebrug.nl/
KvK: †††††††††††††† 27370028

Contactpersoon voor privacy zaken: Mw. Drs. S.M.A. van Otten, GZ psycholoog